Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Colective >> Inginerie biochimica >> Personal

Personal didactic

Gheorghe MARIA - profesor doctor inginer


Vasile LAVRIC - profesor doctor inginer

  local "Polizu" - S001   +4 021 402 3995   vasile.lavric[at]chimie.upb.ro

ResearchGate Google Scholar RESEARCHERID Microsoft Academic

Marta STROESCU - conferentiar doctor inginer

Anicuta STOICA - conferentiar doctor inginer

Rodica CECLAN - conferentiar doctor inginer

Dana Irina OFITERU - sef lucrari doctor inginer

Gabriela ISOPENCU - sef lucrari doctor inginer
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica